Szybki kontakt

  • kontakt@ubezpieczeniakoncept.pl

  • tel. +48 602 430 737

  • ul. Jedności 22a

  • 41-218 Sosnowiecconcordia UT
aviva
generali
compensa
warta
aviva
mto
liberty
proama
axa direct
aviva

Nagrody i certyfikaty
Concordia Ubezpieczenia
KLIENT INDYWIDUALNYUbezpieczenia nieruchommości

Ubezpieczenie mienia powala zrekompensować straty poniesione w wyniku zdarzeń losowych, kradzieży, rabunku oraz gwarantuje szybkie przywrócenie przedmiotu ubezpieczenia do stanu sprzed szkody, a tym samym odzyskanie poczucia bezpieczeństwa.

Przedmiotami ubezpieczenia mogą być określone w umowie:

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego użytkowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie podstawowym, bez dodatkowej składki ochroną objęte są szkody powstałe wskutek działania 22 żywiołów:
pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, zalania, huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego, spływu wód po zboczach, osunięcia się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu, dymu i sadzy, upadku drzewa, masztu, słupa, anteny, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, przepięć, trzęsienia ziemi, pękania mrozowego, rozmrożenia.
Ponadto mienie ruchome i stałe elementy mieszkania, domu jednorodzinnego mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji.

Korzystną finansowo dla Klienta, formą ubezpieczenia jest wybór pakietu ubezpieczeń.

Chroniąc swój majątek możemy zadbać także mienie i życie osób, które mogą ucierpieć w wyniku podejmowanych przez nas lub nasze dzieci działań.